[Reference] Ref1=http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p1_nordland_wma_h?MSWMExt=.asf Ref2=http://10.103.0.70:80/nrk_radio_p1_nordland_wma_h?MSWMExt=.asf